Цели и задачи

Balkan Hip Hop Studies (BHHS) е меѓународно научно списание за хип-хоп и урбана култура кое излегува два пати годишно. Текстовите треба да содржат оригинални истражувања кои претходно не биле објавени на друго место. 


Во списанието се објавуваат прилози коишто можат да се однесуваат на музиката, културолошките студии, лингвистиката, литературата, уметноста, танцот, историјата, социолингвистиката, социологијата, филозофијата, перформативните уметности, педагогијата итн. Вклучувањето на сите овие научни полиња е со цел хип-хопот, слемот, афроамериканската и урбаната култура да бидат претставени од различни аспекти и гледишта. Затоа, ние нудиме неколку теми за истражување, коишто не се конечни и можат да се надополнуваат:Сите текстови се рецензираат. 

Конечната одлука за објавување ја донесува Редакцијата.