Авторска изјава и етички правила 

Трудовите на авторите треба да се оригинални.

Ако при подготовката на текстот користат трудови на други автори, тие треба правилно да го наведат изворот.

Не е дозволена себеплагирање, односно обид да се реобјави претходно објавен труд. 

Истовремена, односно праралелна пријава на еден труд на две или повеќе места е неприфатлива.

Авторите на прифатените трудови во Балканските хип хоп студии (БХХС) задолжително потпишуваат Авторска изјава со којашто се потврдува оригиналноста и автентичноста на нивниот текст.

Имињата и мејл адресите на авторите во списанието ќе се користат исклучиво за намените на списанието и не се достапни за било која друга цел. 


Copyright Notice

Copyright © 2023 Урбан Институт-Скопје
Balkan Hip Hop Studies
Балкански хип хоп студии