Галерија/Gallery

Од промоцијата на првите броеви на БХХС, 6. декември 2023

From the launcing ceremony of BHHS, 6. december 2023