Balkan Hip Hop Studies (BHHS)

БАЛКАНСКИ ХИП-ХОП СТУДИИ (БХХС)

 

За списанието

Балкански хип-хоп студии (БХХС) е меѓународно научно списание за хип-хоп и урбана култура кое излегува два пати годишно.

Во него се објавуваат прилози коишто можат да се однесуваат на музиката, културолошките студии, лингвистиката, литературата, уметноста, танцот, историјата, социолингвистиката, социологијата, филозофијата, перформативните уметности, педагогијата итн. Вклучувањето на сите овие научни полиња е со цел хип-хопот, слемот, афроамериканската и урбаната култура да бидат претставени од различни аспекти и гледишта.

BALKAN HIP HOP STUDIES (BHHS)

 

About the Journal

Balkan Hip Hop Studies (BHHS) is an international academic journal of hip hop and urban culture, published twice a year. 

Articles should contain original research not previously published elsewhere.  The journal's contributions to be published may refer to music, cultural studies, linguistics, literature, art, dance, history, sociolinguistics, sociology, philosophy, performative arts, pedagogy, etc. The inclusion of all these scholarly fields is to present hip hop, slam poetry, African-American culture and urban culture from different aspects and points of view.