ПРЕДГОВОР

ПРЕДГОВОР

 

 

Првиот број на меѓународното научно списание Балкански хип-хоп студии (БХХС) излегува како производ на повеќегодишната работа и заложби за промоција на хип-хопот и урбаната култура на основачите на списанието. Со оглед на тоа што хип-хопот како култура веќе по­до­лго време се изучува на голем број високообразовни институции, а постојат и голем број изданија посветени на него, ја почувстувувавме потребата за издавање научно списание коешто ќе се однесува на хип-хопот и урбаната култура на Балканот. Во списанието ќе се објавуваат прилози коишто можат да се однесуваат на музиката, културолошките сту­дии, лингвистиката, литературата, уметноста, танцот, историјата, со­цио­лингвистиката, социологијата, филозофијата, перформативните умет­­ности, педагогијата итн. Вклучувањето на сите овие научни полиња е со цел хип-хопот, слемот, афроамериканската и урбаната култура да би­дат претставени од различни аспекти и гледишта.


Првиот број излегува во годината кога низ целиот свет се од­бе­ле­жува педесетгодишниот роденден на хип-хопот. И тоа е еден убав по­вод за создаањето на вакво списание.


Како прво вакво македонско и балканско издание, искрено се на­де­вам дека ќе успееме во нашите намери да обединиме еден поширок круг балкански интелектуалци со една зададена мисија, промоција на ур­баните вредности. За таа цел беше формиран меѓународен уредувачки од­бор во кој учество зедоа професорите Грегор Помпе, Мојца Кревел, Венцислав Димов, Сребренка Мачковиќ, Јелена Арсенијевиќ Митриќ, Тат­јана Вукелиќ и Звонко Танески од универзитетите во Љубљана, Со­фи­ја, Сараево, Крагуевац, Риека и Братислава, како и професорите Ан­тоа­нела Петковска и Ристо Солунчев од Универзитетот „Св. Кирил и Ме­тодиј“ во Скопје. На сите нив им искажувамe голема благодарност.


Редакцијата, пак, одговорна за содржината и изгледот на спи­са­ние­то ентузијастички одговори на сите предизвици со коишто се со­о­чив­ме во текот на самата постапка на регистрирање, креирање и изда­ва­ње на ова издание. Упатувам благодарност до нив: Јулијана Папазова, му­зиколог, коавторка на „Историјата на македонската популарна му­зи­ка“; Елена Пренџова, поетеса, учесничка и со-организаторка на ма­ке­дон­скиот „Поетри слем“ и Александар Ковилоски, хип-хоп активист, член на групите Клан Исток и Браќа по крв, еден од основачите на ор­ганизацијата Хип-Хоп Македонија. Исто така, упатувам благодарност до сите оние што на било каков начин биле вклучени во работата на БХХС.


Со оглед на тоа дека еден голем сон на авторот на овие редови е ис­полнет, следно што можам да посакам е списанието да го прошири сос­тавот на меѓународниот уредувачки одбор, вклучување на што по­го­лем број автори и конечно, организирање на годишни балкански хип-хоп средби на кои авторите би можеле да ги презентираат своите ви­ду­вања во однос на хип-хопот.


На крајот, на големо задоволство на Редакцијата, можеме да Ви ги презентираме Балканските хип-хоп студии.

 

проф. д-р Славчо Ковилоски,

главен и одговорен уредник на Балканските хип хип студии (БХХС)